ច្បាប់កម្ពុជា

ច្បាប់ការងារ

ច្បាប់អ្នកនិពន្ធ

ច្បាប់សំនង់ស៊ីវិល

ច្បាប់ឧក្រិដ្ឋជន

ច្បាប់ភូមិបាល

ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម

ច្បាប់ និង អនុក្រឹត្យ

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស